Uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 lutego 2007r.

§ 1.

W uchwale Nr VIII/73/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Szczecineckiego Ośrodka Kultury wprowadza się następujące zmiany:

 

1) użyte w uchwale i Statucie w różnych przypadkach określenia:


a) „Szczecinecki Ośrodek Kultury” zastępuje się określeniem „Samorządowa Agencja Promocji

     i Kultury”,


b) „SzOK” zastępuje się określeniem „SAPiK”;


2) § 3 otrzymuje brzmienie:

   „§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
   Województwa Zachodniopomorskiego.”


3) Traci moc uchwała Nr VI/49/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie

     zmiany statutu Szczecineckiego Ośrodka Kultury.


§ 2.


    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

 

§ 3


   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym

   Województwa Zachodniopomorskiego.

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na:

    

Maxxx Green Festival


Dla Mai