ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI!

20 kwietnia w kinie Wolność przy okazji finału akcji społecznej „Sztafeta zdrowia” będzie miała miejsce zbiórka „ELEKTROŚMIECI”, poświęcona zwiększeniu świadomości mieszkańców miasta w zakresie ekologicznego pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osoby, które przyniosą zużyty sprzęt elektroniczny o średnich i dużych gabarytach wezmą udział w konkursie, którego główną nagrodą jest telewizor LCD oraz dwie dodatkowe nagrody. Dodatkowo w godzinach od 12:00 do 14:00 w holu kina i przed budynkiem przygotowaliśmy wiele stoisk tematycznych i medycznych. Bezpłatnie skorzystać będzie można m.in. z porad, konsultacji i badań  lekarskich.  Obok wielu szczecineckich firm i instytucji w imprezie zaprezentuje się też Telewizja Polska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Imprezę zwieńczy pełen muzyki i tańca koncert o godz. 14:00 w kinie Wolność (wstęp wolny). Serdecznie  zapraszamy.

 

REGULAMIN

zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w Szczecinku

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. W ramach organizowanej w Szczecinku „Sztafety Zdrowia” odbędzie się zbiórka elektrośmieci. Organizatorem akcji jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury.

2. Zbiórka przeprowadzona zostanie w sobotę, 20 kwietnia 2013 roku, na placu przed głównym wejściem do kina   „Wolność” (ul. Wyszyńskiego 65), w godzinach od 9:00 do 14:00.

3. Przez „Elektrośmieci” rozumieć należy zużyte i przeznaczone do wyrzucenia: telewizory, lodówki, radioodbiorniki, pralki, zmywarki do naczyń, itp. Osoby, które przyniosą sprzęt o dużych i średnich gabarytach (tj. minimalna wielkość – standardowa kuchenka mikrofalowa), będą mogły wypełnić przygotowany kupon i wziąć udział w konkursie, w którym zostanie przyznana nagroda rzeczowa.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 

4. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt. 5 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

 

5. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

- z akceptacją regulaminu konkursu,

- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 

KOMISJA KONKURSOWA

 

7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową.
W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

 

NAGRODY

 

8. Nagrodą w konkursie jest:  telewizor LCD Toshiba 40”.

Fundatorem nagrody jest: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Nagrody pocieszenia ufundował: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 

9. Warunkiem odebrania nagród jest obecność podczas koncertu finałowego akcji „Sztafeta Zdrowia”, który rozpocznie się 20 kwietnia o godz. 14:00 w kinie Wolność
i udzielenie przez zaproszoną na scenę osobę poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez organizatorów. W przypadku braku prawidłowej odpowiedzi wybrana zostanie kolejna osoba.

Podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł ( art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) zostanie uiszczony przez organizatora.

10. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

12. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu
w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

13. We wszystkich przypadkach, które nie są ujęte w niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje organizator.


Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: